Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden en voorschriften zijn van toepassing op iedere verkoop, bestelling, handeling of offerte, vanuit/door: Kevin Lanslots, onder de naam: Iltis shop - BTW nr.: BE 0504.918.157
Deze voorwaarden zijn anderstalig beschikbaar, De contracttaal is en blijft de Nederlandse taal.

1. Plaatsen van een bestelling.
Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop of ander medium gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

2. Annulerings- herroepings & retour voorwaarden.
Als particuliere klant heeft U het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen, dit enkel wanneer u gegronde klachten heeft over de ontvangen goederen of diensten.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het retourneren van goederen:
OPGELET! Volgende goederen kunnen in geen enkele omstandigheid herroepen, teruggenomen, vergoed, ingeruild of terugbetaald worden:
• Goederen die specifiek voor de klant geproduceerd, vervaardigd, samengesteld of besteld werden.
• Goederen zonder de originele verpakking.
• Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
• Goederen die na montage onherroepelijk vervuild of beschadigd geraakt zijn.
• Gebruikte goederen.
Gebruikte goederen worden voor verkoop in de mate van het mogelijke uitvoerig getest.
Op aanvraag kan u voorafgaand meer informatie, specificaties of foto’s ontvangen over het specifieke onderdeel dat u zal worden toegestuurd.
Alle artikels op de webshop hebben een “voorbeeldfoto”, tenzij anders vermeld. Dit wil zeggen dat de kleur of algemene staat minimaal kunnen afwijken van het effectief geleverde product.
Indien een gebruikt onderdeel toch niet naar behoren blijkt te werken, kan deze in overleg, mits goedkeuring van de verkoper worden geruild.
OPGELET! Al onze gebruikte goederen worden zichtbaar en onzichtbaar gemerkt, Het is nutteloos een ander gebruikt onderdeel te retourneren dat niet door ons verkocht werd. Indien u dit toch probeert, en we een ander onderdeel ontvangen dan door iltisshop.be werd geleverd, word dit onderdeel niet vergoed, gewisseld of teruggestuurd, Deze worden meteen afgevoerd zonder vergoeding.
Het kan voorkomen dat we de vergoeding of terugzending uitstellen totdat we de producten in ons bezit hebben.
U dient de goederen; onbeschadigd, onvervuild en in originele verpakking niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de koper / klant, tenzij wanneer er word geretourneerd door een gegronde reden of klacht.
Retouradres, zie onderaan algemene voorwaarden.

3. Informatie omtrent levering - verzending.
De totale verzendkosten worden steeds op voorhand medegedeeld of berekend door de webshop.
Deze kan verschillen naar gelang gewicht, volume en/of bestemming.
Wanneer uw bestelling te groot is voor reguliere pakketpost wordt er u een persoonlijke aanbieding voor een palletzending of transport op maat toegezonden.
Wij behouden ons het recht een bestelling of betaling te herroepen wanneer de effectieve verzenkost hoger blijkt te liggen dan berekend door onze webshop.

Leveringstermijn:
Na ontvangst van het betaalbewijs of effectieve betaling word uw pakket ten laatste binnen de 48u binnengebracht bij desbetreffende koeriersdienst. (*De termijn van 48u geld niet op zon- en feestdagen of in onze vakantieperiodes.) De effectieve levering aan het opgegeven adres hangt af van de grootte en bereikbaarheid van het adres, dit is volledig afhankelijk van de transportfirma.
Beschadigde pakketten:
Indien een pakket of onderdeel beschadigd blijkt bij ontvangst zal er een dossier worden opgestart bij de desbetreffende transportfirma.
Om het dossier te kunnen vervolledigen dient de klant ons te voorzien van duidelijke foto’s van de beschadigde onderdelen + verpakking.
In overeenkomst zullen (enkel de beschadigde) goederen worden vervangen of vergoed. De termijn waarin dit gebeurd is volledig afhankelijk van de werking van de transportfirma.
Vermiste pakketten:
Indien een pakket vermist blijkt in het verzendproces zal er een dossier worden opgestart bij de desbetreffende transportfirma.
Een pakket word door de transportfirma pas als vermist gezien indien het 30 dagen niet meer beweegt in de tracking.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of vertragingen die worden veroorzaakt door de transportfirma, wij doorlopen wel samen met u het volledige traject om hiervoor vergoed te worden.

4. Betalingsvoorwaarden
Bankoverschrijvingen:
Als betaalmethode bankoverschrijving gebruikt word, worden er geen extra transactiekosten in rekening gebracht.
Maak het totaal te betalen bedrag over naar het aangegeven bankrekeningnummer. Zorg ervoor dat u uw referentienummer of factuurnummer dat u per e-mail ontvangt invoert als mededeling.
Houd in gedachten dat een bankoverschrijving gemiddeld 3 werkdagen duurt, wat vertragingen bij de verzending veroorzaakt. In het geval wij geen betaling op onze bankrekening ontvangen binnen 14 werkdagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Indien er bij de bestellingen goederen speciaal voor u besteld werden, worden deze wel in rekening gebracht.

PayPal:
Indien u kiest om te betalen via PayPal, worden de kosten die PayPal aanrekent, verhaald op de koper.
Dit volgens de formule: 3.4% +3.5€ (0€ tot 2500€) +(+3% voor transacties buiten Europa).
Deze kosten zijn steeds na te kijken via: https://salecalc.com/paypal

5.Facturatie
Wanneer u een zakelijke factuur wenst dient dit meteen te worden meegedeeld bij de bestelling, dit door uw BTW-nr. te vermelden of te bestellen met een zakelijk account via de webshop.
Na voltooiing van de betaling, of na ontvangst van de goederen kan er geen factuur meer worden opgesteld.
Betalingen voor zakelijke bestellingen (op factuur) dienen ontvangen te zijn uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, onder vermelding van uw factuurnummer.
Bij het niet betalen van de factuur op de vervaldag (14 dagen na factuurdatum) zal een nalatigheidsintrest van 5% per begonnen maand, + 10% forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling aangerekend worden.

6. Offertes
Alle offertes hebben een geldigheid van 30dagen. (Geteld vanaf datum vermeld op de offerte). Onder voorbehoud van beschikbaarheid en tussentijdse verkoop.
De aangegeven prijzen zijn enkel gelding wanneer de aantallen van de opgegeven goederen bij bestelling minimaal gelijk blijven of verhoogd worden.

7. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven onze eigendom totdat de gehele koopprijs is voldaan, dit geld ook voor onderdelen die reeds verzonden werden of onderdelen op zakelijk factuur.
Het is mogelijk dat bestelde onderdelen toch uit stock of niet beschikbaar blijken te zijn, hierbij behouden wij het recht de verkoop van deze onderdelen te annuleren.

8. Garantie & klachten
Alle voorwaarden zijn onderworpen aan de wettelijke garantiebepalingen. De wettelijke garantietermijn bedraagt 24 maanden (exclusief voor gebruikte goederen -> Zie punt 2.) en beginnen te lopen op de dag van de levering van goederen.
De klant dient zelf aan te tonen dat het artikel bij ons werd aangekocht en op welke datum.
Dit doormiddel van e-mails, bevestigingen van bestelling, bestelnummer,…
Uitzonderingen zijn volgende situaties: schade als gevolg van natuurlijke slijtage, oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud. De garantie is niet van toepassing in geval van storingen of schade als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of installatie, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of foutieve of nalatige behandeling te volgen. De garantie vervalt indien het uitvoeren van werkzaamheden en / of reparatie van de onderdelen, of laten verrichten door mensen die niet zijn geautoriseerd of gecertificeerd. In geval van garantie is het aan u om te beslissen over de bewering van uw rechten. In geval van garantie zal enkel het desbetreffende artikel vervangen of vergoed worden, Wij kunnen in geen enkel geval verwante of andere beïnvloede artikelen, werkuren of goederen vergoeden of vervangen. Aanvullende rechten, met name de annulering van de koopovereenkomst of reductie kan alleen worden ingediend, na een redelijke termijn voor correcte nakoming. In het geval van uitwisseling van goederen binnen de garantie, worden er geen nieuwe garantietermijnen toegepast.

9. Privacy – gebruik persoonsgegevens (GDPR).
Wij dragen je privacy hoog in het vaandel en geven je gegevens nooit door aan derden.
Uw persoonsgegevens worden door www.iltisshop.be verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Je kan je steeds verzetten of uitschrijven tegen het in de toekomst ontvangen van onze e-mails, of gebruik van je gegevens. Hiervoor volstaat het ons dit mee te delen via info@iltisshop.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen uw gegevens over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.iltisshop.be/privacy

10. Overige informatie
Contactpersoon: Kevin Lanslots
BTW-nr: BE 0504.918.157

Magazijn (opgelet geen retour adres!):
Lilsedijk 29L
2340 Beerse
België

GSM: +32478589720
E-mail: info@iltisshop.be

Retour / leveringsadres pakketten: (Opgelet pakketpunt -> geen magazijn van iltisshop!)
Iltisshop.be
Dennenlaan 12C
2340 Beerse
België

Laatste update: 25/01/2024

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop